top of page

Beslutet om Viggen

Artikel i Svenska Dagbladet

Hr Redaktör!

Regeringens ställningstagande till projekt 37 Viggen som offentliggjordes häromdagen var ju glädjande så till vida, att man beslöt att utvecklingen skulle fortsätta som hittills och att även prototyperna skulle färdigställas enligt det hittills uppgjorda programmet. Att Viggen valdes var väl väntat då det inte finns något annat flygplan, varken i tjänst eller under utveckling, som fyller de krav som vi ställer på nästa attackflygplan. Det skall emellertid betonas att beslutet endast rör den första versionen, d.v.s. attackjaktversionen, samt ett mindre antal dubbelsitsiga skolflygplan.

Ett stridsflygplan har vanligen en livslängd på cirka tio år varefter planet bör tas ur tjänst. Vårt nuvarande attackflygplan A 32 Lansen kom ut på förbanden 1956 och skulle således tas ur tjänst omkring 1966, d.v.s. nästa år. Detta ställer sig f.n. omöjligt, men p.g.a. att Lansen fortfarande fyller de krav vi har på ett attackflygplan kan planet kvarstå i krigsorganisationen ännu ett par år. Enligt tidigare planer skulle de första exemplaren av AJ 37 Viggen komma 1969 eller 1970, vilket innebär att Lansen då varit i tjänst mer än fyra år mer än normalt. Planet kommer då att betraktas som relativt omodernt med tanke på de krav man ställer på 70-talets attackflygplan, och en del av de plan som ursprungligen tillverkades kommer att ha havererat. Att under dessa omständigheter skjuta upp tidpunkten för den första serieleveransen ett och ett halv år förefaller egendomligt. Man skyller på den ekonomiska sidan, och visst kommer den att bli hårt ansträngd. Men man borde i stället satsa lite mer pengar på det hela för att få fram planet i tid. Allt detta skulle innebära att våra Lansenplan inte kan ersättas förrän bortåt 1972 eller 1973 då de ingått i krigsorganisationen cirka 16 år! Man frågar sig ängsligt vilken slagkraft vårt attackflyg kommer att ha låt oss säga 1971.

Dessutom sägs det att antalet plan inte kan uppgå till den summa som flygvapnet har begärt. Det skulle medföra att både flygvapnets freds- och krigsorganisation måste skäras ner till stort men för vårt försvar.

Men det som enligt min mening är det värsta är antydningarna om jakt- och spaningsversionerna. Försvarsdepartementet har låtit antyda att det luftförsvarssystem vi snart kommer att få, flygplan J 35F Draken och stridsledningssystemet Stril 60, skulle vara effektivt också på 70-talet. Detta innebär att jaktversionen av Viggen, betecknad JA 37, inte skulle komma att utvecklas. J 35F tillsammans med Stril 60 får visserligen betecknas som ett av Europas modernaste luftförsvarssystem, men Draken kan icke sägas fylla de krav man ställer på 70-talets jaktflygplan. Draken är främst byggd för operationer på relativt höga höjder medan dess låghöjdsprestanda inte på långa vägar kan mäta sig med den Viggen kommer att få. Man får anta att det attackflyg en eventuell angripare sätter in mot oss framgår på lägsta höjd, d.v.s. under 50 m, och vi måste då också kunna bekämpa dessa plan. Med bakgrund av detta får det betecknas som allvarligt ifall man inte utvecklar JA 37 Viggen.

Stockholm i april.

Utvalda anföranden
Senaste publicerat
Arkiv
Taggar
bottom of page